Klimaattop 2016 resultaten

Klimaattop 2016 resultaten
27 oktober 2016 Erik Baart
Baart-DOET energie- en bouwadvies aarde lenen wij van onze kinderen kleinkinderen

CO2 reductie drastisch verminderen voor een menswaardige Aarde

Vastgoed is een van sectoren waar CO2 vermindering mogelijk is, dit is die dag met 1700 mensen besproken en er zijn ook basisuitgangspunten/ afspraken gebouwgerelateerd op de Klimaattop 2016 gemaakt. Het is een feit dat het klimaat verandert, we zien het bijna dagelijks. Nederland moet in zijn geheel, nu echt mee in de innovatiekansen en -uitdagingen die klimaatverandering biedt. Vanuit alle hoeken wordt er gesnakt naar actie, DOEN Baart-DOET draagt hierbij zijn steentje bij. Wilt u ook, doe samen met mij mee?

 1. Duurzaam consumentengedrag: de kunst van het verleiden Het vergroten van het aanbod van duurzame product- en dienstproposities om het consumenten daarmee extra makkelijk te maken om duurzame keuzes te maken is belangrijk. In deze sessie worden opties verkend om consumenten te beïnvloeden en geven we een zo concreet mogelijke invulling aan de kunst van het verleiden.
 2. De transitie van aardgas naar duurzame warmte. De uitdaging voor de gebouwde omgeving is groot. Er moet een transitie worden ingezet van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening, om in de toekomst CO2-neutraal te zijn. Bijna zeventig gemeenten en twee provincies tekenen tijdens de Klimaattop voor een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2035. Voor de berekening van de CO2 reductie is het gasverbruik in woningen van deze gemeenten en provincies (CBS data) vervangen door een mix van alternatieven als restwarmte, zonnewarmte en elektriciteit.
 3. Energierenovatie woningen: winst voor iedereen Energierenovatie levert naast energiebesparing positieve effecten op diverse terreinen, zoals onder andere werkgelegenheid, gezondheid, sociale cohesie, leefbaarheid en waardevermeerdering. De besparing is berekend op basis van een 10% reductie van het energieverbruik in deze buurten.
 4. Energietransitie bij huishoudens met lagere inkomens. Niet alle huishoudens kunnen om financiële redenen mee in de energietransitie. Dit leidt tot negatieve maatschappelijke effecten. Bijna tien gemeenten tekenen om een wijk in hun gemeente energie-efficiënter te maken en de energielasten van lagere inkomensgroepen te verlagen. Voor de berekening is uitgegaan van een verbetering van gemiddeld energielabel E naar A voor de woningen in de wijken.
 5. Deltaplan Duurzame Renovatie, Route 15.000 Het Dutch Green Building Council lanceert het Deltaplan Duurzame Renovatie. Het plan stelt dat momenteel 200 PJ per jaar aan gas wordt gebruikt in utiliteitsgebouwen in Nederland en dit moet terug naar 20 PJ in 2050. Hiervoor is een versnelling nodig naar diepe renovatie van 15.000 gebouwen per jaar. Gerekend is met een besparing van gemiddeld 75% op het totale energieverbruik van deze gebouwen, waarbij is aangenomen dat er verhoudingsgewijs meer gas dan elektriciteit zal worden bespaard.
 6. Bouw met duurzaam hout: kies voor een beter klimaat! Met een verhoogde inzet van duurzaam hout in de bouw en Grond-, Weg en Waterbouw zouden de CO2 e-emissies in Nederland kunnen worden gehalveerd. Daarom worden in deze sessie de hoofddoelstellingen voor een nieuwe Green Deal aangekondigd. Omdat de inzet van duurzaam hout veelal emissiereducties oplevert buiten Nederland, is dit niet opgenomen in de impact berekening voor deze publicatie.
 7. Duurzame waarde belasten of belonen? Stroomversnelling en de Green Deal Groene Daken slaan de handen ineen om de business case voor klimaatadaptatie te sluiten. Differentiatie van gebouw gebonden belastingen stimuleert gebouweigenaren om hun gebouwen klimaatadaptief en energieneutraal te maken.
 8. Energiebesparing in de openbare verlichting Gemeenten en Rijkswaterstaat tekenen vijf afspraken om zo een grote bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelen van het SER–Energieakkoord voor openbare verlichting. Eén van de afspraken is 100% LED in de openbare verlichting. De gemeenten die dit tekenen dragen meer dan gemiddeld bij aan de doelen van het Energieakkoord. Voor de gemeenten die tekenen voor 100% LED, is gerekend is met een besparing door LED van 30-60% ten opzichte van conventionele verlichting.
 9. Energiepotentie watersysteem Oppervlaktewater vormt een vrij onbekende bron van warmte en koude, die in een zeer substantieel deel van de landelijke warmte- en koudevraag kan voorzien. Waterschappen en Rijkswaterstaat hebben beiden de potentie in beeld laten brengen op de Digitale Potentiekaart voor de winning van koude/warmte uit oppervlaktewater. Deze wordt aangeboden en is te vinden via de Energieatlas.
 10. Lokale Klimaat Ambities: decentrale overheden pakken verantwoordelijkheid. Decentrale overheden zien in dat zij in de positie zijn om de regie te voeren over de lokale en regionale energietransitie. Het ministerie van I&M zal een nieuw kennisportaal lanceren waarin niet alleen de bereikte besparingen en opgewekte hernieuwbare energie per gemeente getoond worden, maar ook meer dan 1000 lokale projecten.
 11. Regionale energiestrategieën en de energieatlas Tijdens de sessie wordt de Nationale Energie Atlas gelanceerd die op verzoek van decentrale overheden is ontwikkeld. Het is een nieuw instrument dat gedetailleerde geo-informatie sneller toegankelijk maakt. Dit maakt de kansen die er zijn, om onder meer energie op te wekken en te besparen, veel beter inzichtelijk.
  Bijvoorbeeld Blauwvinger Energie in Zwolle

 

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*