Energieadvies

Energie-transitie woning woongebouw

Home – Energieneutraal maken – Energietransitie woning woongebouw

Het eerste doel van de energietransitie -ook bij woningen en woongebouw- is om onze ontwrichtende klimaatverandering van de aarde, zo snel en zoveel mogelijk af te remmen. Hierbij zal de overstap naar duurzame (hernieuwbare) energie en het verminderen van energiegebruik en energieverbruik, een belangrijke vlucht nemen. Voor de route naar een koeler klimaat (wereldwijd), waarbij de toename beperkt wordt naar maximaal anderhalve  graad Celsius, moeten broeikasgassen, waaronder de uitstoot van CO2 drastisch worden ingeperkt, tot zelfs op termijn tot nagenoeg nul reduceren is een van de kerndoelen van de energietransitie.

Energievraag gebouwde omgeving, woning en woongebouw sterk verlagen

Het tweede doel van de energietransitie, is het echt beperken van de energievraag. Dus energiebesparing op grote schaal, in dit geval de ‘gebouwde omgeving’. Waarbij een van de maatregelen in de energietransitie (vraagzijde) is dat de ongeveer zeven miljoen bestaande woningen (met deels vervanging van woning en woongebouw) en één miljoen andere gebouwen zo aangepast worden dat ze met duurzame warmte kunnen worden verwarmd (een aanvoer van lagere, midden of lage temperatuur voor verwarming en/of warm water/tapwater) en gebruik kunnen maken van 100% duurzaam opgewekte elektriciteit (inclusief de benodigde grootse aanpassing van het elektriciteitsnet).

Er zijn al veel technologische mogelijkheden om tot energiebesparing en  CO2-reductie in de gebouwde omgeving te komen. In rap tempo worden bovendien nieuwe en steeds betere oplossingen ontwikkeld. Er zijn grofweg drie richtingen om een energiezuinige gebouwenvoorraad te realiseren.

Baart-DOET-energieadvies-energiebesparing-advies-energietransitie-woning-woongebouw-gebouwde-omgeving

1. All electric verwarmen zonder warmtenet

All electric verwarmen zal bij het grootse aantal woningen in ons land aan de orde zijn. Hierbij zal verregaande isolatie worden gecombineerd met ruimteverwarming en warmwater (tapwater) via 100% duurzaam opgewekte elektriciteit. Voorwaarde voor dit soort toepassingen is een robuuste elektriciteitsinfrastructuur. Vooral nieuwbouwwoningen of woningen die geheel zijn gerenoveerd komen hiervoor in aanmerking. Volledig elektrische toepassingen zijn zowel in steden als in buitengebieden te realiseren.

2. Warmtenetten bestaand ombouwen

Waarmee duurzame warmte voor woningverwarming collectief kan worden opgewekt en gedistribueerd. Warmtenetten zijn economisch vooral interessant in stadswijken, omdat daar in veel gevallen in een beperkt gebied een grote concentratie van (grote) warmtevragers is én geschikte warmtebronnen aanwezig zijn.

Bestaande warmtenetten dienen uiteraard s0wiezo aardgasloos te worden, maar daarbij zal de uitdaging worden dat alle aangesloten panden, liefst naar een lagere warmtevraag gaan. Onderzoek en haalbaarheid vergen de nodige voorbereiding en investerings- en doorzettingsvermogen.

3. Warmtenetten nieuw haalbaar

Nieuwe duurzame warmtenetten realiseren, er zijn helaas vele verschillende risico’s die onderzocht en beheersbaar moeten worden gemaakt, voor zover dat zal lukken binnen de gehele gestelde exploitatietermijn. Schaalgrootte en benodigde energie nu en in de toekomst en het aantal blijvende deelnemers, om maar wat te noemen maakt een warmtenet een ware puzzel.
Een praktische beheersbare oplossing is, om meerdere kleine overzichtelijke warmtenetten per wijk op te zetten (vanaf een woningblok, kleine groep woningen/ panden/ wooncomplex bijvoorbeeld). Hierdoor voor uitvoering behapbaar, sneller te realiseren en meer cohesie onderling (eigenaren) met hun bewoners/ gebruikers, dat maakt haalbaarheid een stuk groter. Hulp bij opzet (juridisch en kennis), beheer en exploitatie middels een basis organisatie als een grotere plaatselijke coöperatie zal dat verder verstreken. Ondersteuning vanuit overheden en energieparticipanten is hierbij noodzakelijk, ervaringen hierin worden momenteel al opgedaan, met pilotprojecten verspreid over heel Nederland. Bij een coöperatie waarbij instemmingsrecht geldt, zijn alle eigenaren betrokken en kan iedereen ook  inspraak krijgen in hun belangrijke, kostbare warmtevoorziening tijdens de gehele exploitatieperiode!

Duurzaam bio- of synthetisch gas, is nog weinig inzetbaar voor gebouwde omgeving

Een alternatief voor aardgas, waarmee wellicht woningen kunnen worden verwarmd. Op dit moment is duurzaam gas echter slechts beperkt beschikbaar. De verwachting is dat deze vorm van gas alleen zal worden ingezet voor functies waarvoor niet of nauwelijks alternatieven bestaan, zoals de chemische industrie of lucht- en scheepvaart, deze krijgen eerst voorrang in de algehele energietransitie.

Voordelen transitie warmtenet huis, woon-complex?

Onder de nodige voorwaarden, kunnen bij een warmtenet de volgende voordelen optreden;

  • Gezamenlijk flink CO2 besparen, financieel kosten delen
  • Warmtebron warmtetoevoer moet aardgasloos/ fossielloos zijn, restwarmte industrie, bodembron aquathermie, zonnewarmte, biomassa (beperkt in verband met CO2)
  • Alle installaties moeten op groene stroom/ duurzame opwek, liefst lokaal hun werk doen
  • In woning of woongebouw, kleine oppervlakte nodig voor installatie binnen als warmtebron
  • Geen gasaansluiting meer (elektrisch koken).

Benieuwd hoe ook u energie kan besparen?

Vraag een vrijblijvende offerte aan en ontdek de mogelijkheden, die u helpen te besparen op energiekosten.

N

Koudebruggen

Ontdek gebieden waar warmte (of kou) gemakkelijk ontsnapt.

N

Warmteverlies

Aantonen van warteverlies door slechte of geen isolatie.

N

Lekken & infitratie

Vind ongewenste luchtstromen door openingen in de woning.